Obvykle platí, že firma se dostane do problémů nikoliv následkem jediného pochybení či náhodné nešťastné shody okolností, nýbrž dlouhodobým působením řetězce špatných rozhodnutí[1]. Tento řetězec by management firmy měl být schopen rozpoznat a přetnout dříve, než se vymkne kontrole.

Nestane-li se tak, efekt valící se sněhové koule způsobí, že co bylo možné před časem řešit dílčími úpravami, přerostlo v krizi, která nyní ohrožuje samu podstatu fungování firmy. Taková situace potom vyžaduje ucelené, vzájemně provázané řešení napříč celým podnikem.

Postup podnikové restrukturalizace lze shrnout do následujících kroků:

  1. Identifikace příčin stávajících problémů
  2. Přehodnocení stávající strategie firmy
  3. Vytvoření nového obchodního modelu (přenastavení celkové organizace podniku, procesů a finančních zdrojů)
  4. Ozdravení kapitálové struktury podniku
  5. Implementace nového obchodního modelu
  6. Zpětná vazba, vyhodnocení a odlaďování

Nalezení příčiny problémů

Rozlišujme příčiny a projevy problémů. Projevy jsou obvykle zřetelné: klesají tržby, odcházejí klíčoví zákazníci, sklady jsou plné zboží, které nikdo nechce, podnik přichází o nejlepší zaměstnance, začíná být problém s úhradou závazků atd.

Příčiny problémů na rozdíl od projevů zůstávají v pozadí. Zkuste si položit otázku: „Proč nám klesají tržby?“ a najít na ní jednoznačnou odpověď. Zjistíte, že možných odpovědí je více. Například „zaspali jsme dobu“ a došlo k substituci našeho výrobku, neumíme naše výrobky prodat, míříme na nesprávnou cílovou skupinu, máme špatnou cenovou politiku, nebo máme problém s kvalitou atd. Jedna, dvě příčiny jsou základní a ostatní jsou od nich odvozeny. To, že neumíte výrobky prodat, je zřejmě důsledkem špatného zákaznického cílení a/nebo chybné cenové politiky, a/nebo nevhodně volených prodejních kanálů…

Podobně je tomu i u otázek na straně nákladů. Odpovídá stávající nákladová struktura tomu, co podnik nabízí? Podniky jsou jako lidé. Ostatně byly lidmi vytvořeny. S růstem podniku se nabaluje kolem zdravých tkání tuk, snižuje se ohebnost, akceschopnost, zvídavost a roste sebeuspokojení.

Snažte se vždy najít prapůvod aktuálního problému a zmapovat cestu jeho působení včetně napáchaných škod. Než přistoupíte k zásahům do fungování podniku, dejte si čas s důkladnou analýzou současného stavu, jeho příčin a nebojte se požádat o názor zainteresované třetí strany, ať už to jsou zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé nebo nezávislí poradci.[1] Zájemcům o více informací k tématu, jak izolovaný problém může postupně a nepovšimnut přerůst v katastrofu a jak tomu předejít, doporučujeme knihu R. E. Mittelstaedta, Jr.: Will Your Next Mistake Be Fatal? Avoiding The Chain Of Mistakes That Can Destroy Your Organization, Wharton School Publishing 2005