Restrukturalizace podniku bývá často redukována na prosté „ořezávání“ vnitropodnikových nákladů. Domníváme se, že jde o chybný náhled, v lepším případě velké zjednodušení.

Podnik se do existenčních potíží dostane zřídkakdy výhradně vinou špatně řízených nákladů. Nepřiměřené náklady jsou většinou identifikovány až poté, co dojde k poklesu tržeb kvůli malým prodejům a/nebo nižší dosahované marži.

Tedy když se ukáže, že firma není schopna z prodejů financovat své nákupy. Obvykle jsou problémy v nákladové oblasti doprovázeny celkově neefektivním využíváním podnikových aktiv a přehmaty ve financování. Zhoršující se výsledky poznamenají klima ve firmě, to se promítne do kvality produktů, přístupu k zákazníkům a celý problém se zacyklí (viz obrázek níže).

 

Je tedy zřejmé, že náprava není možná, pokusíme-li se izolovaně vyřešit pouze sekundární problém. Auto, které má vybitou baterii, píchlé pneumatiky a v nádrži chybí palivo, také nezprovozníte pouhou výměnou pneumatik…

Na druhé straně je třeba říci, že adekvátní náklady jsou nezbytnou podmínkou úspěchu firmy. Konečně, výnosy firmy jsou funkcí ceny a objemu produkce, kde oba zmíněné parametry závisí právě na výši a struktuře nákladů (ať už provozních či investičních). Dle našich zkušeností však, dokud firma prodává a vytváří zisk, náklady a jejich přiměřenost většinou nikdo neřeší.

Plánujeme-li hlubší zásahy do nákladové struktury[1], vyplatí se v každém případě začít úvahou o adekvátnosti stávajícího obchodního modelu, tzn., co firma nabízí, komu a za kolik, jaká je perspektiva jejích produktů v kontextu vývoje trhu a konkurenční výhody firmy a jak tyto produkty nabízí. Výsledkem úvah by mělo být rozhodnutí o správné velikosti společnosti a cílovém zákazníkovi. To znamená opuštění neperspektivních produktových řad a uvolnění zdrojů (kapacit, financí) na produkty, které přináší firmě zisk. Tyto zdroje mohou mít různou formu, od prosté eliminace ztrátového obchodu, přes úspory bezúčelně vynaložených marketingových nákladů na prodej neprodatelného, až k úspoře mzdových nákladů v souvislosti s řešením přezaměstnanosti či výnosu z odprodeje či jiného využití nepotřebných areálů a strojního vybavení souvisejících s ukončenou výrobou. Nová velikost společnosti a redefinice cílové skupiny zákazníků pak budou určovat novou nákladovou koncepci.

Ve světle uvedených změn je dále nutné zmapovat a upravit stávající vnitrofiremní procesy a to od nákupu vstupů (výběr dodavatelů, zajištění služeb a podmínky dodávek), přes jejich přepracování (využití technologie a výrobní proces), až po doručení zboží zákazníkovi (marketing, logistika) a poprodejní servis. Při pečlivé analýze stávajících procesů budou nepochybně identifikována „hluchá místa“, duplicitní procesy, provozní neefektivita i obyčejná nelogičnost spojená se zbytečnými náklady. Narovnání procesů a jejich systémové přizpůsobení upravené obchodní koncepci přinese lepší výsledky, které budou udržitelné dlouhodobě, ve srovnání s nahodilými jednorázovými škrty realizovanými na základě pocitů.

Zrušením několika pracovních míst s odkazem na přezaměstnanost si příliš nepomůžete, je-li hlavním problémem firmy kvalita jejích výrobků. Podobně, rezolutní renegociace smlouvy s klíčovým dodavatelem vám může přinést dočasné snížení nákladů. Pokud ale míříte svým produktem na nesprávný zákaznický segment, dlouhodobou prosperitu vám nezajistí. Maximálně ohrozí kvalitu vašich dodávek, bude-li mít váš partner pocit, že jste přestřelili.

Ozdravění podniku je tedy závislé na celkové změně přístupu k podnikání, ne na izolovaných škrtech v nákladech. Nakonec, obezitu také porazíme celkovou změnou životosprávy, ne tím, že si po večeři jenom odepřeme zákusek.

A ještě jeden důvod, proč se spíše soustředit na celkový obchodní koncept a výnosovou stranu. Potenciál snižování nákladů je omezený. Můžete je zredukovat o 5-10%. Jste-li dobří (případně jste byli v minulosti hodně neefektivní), můžete „seřezat“ i více. Objektivně ale existuje určitá hranice, za kterou se nedostanete. U výnosů je naopak potenciál v podstatě neomezený.


 

[1] Neplatí pro dílčí úpravy v nákladových položkách u fungující společnosti